ทุนวิจัยภายนอก

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจ ัยทุนโครงการ Institutional Link (IL) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563