• ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเรียนเชิญท่านยื่นข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพีรดา พงษ์ทอง นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง และนางสาวธนาภา งิ้วทอง โทร 02-244-5280-4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

        - แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563

        - บพข.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship 2563

        - สวรส.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship 2563

        - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship 63 (Full Proposal) (.docx)

        - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship 63 (Full Proposal) (.pdf)

        - วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship 2563

        - บพค.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship 2563

        - บพท. ประกาศรับข้อเสนอ -ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        - บพท. ประกาศรับข้อเสนอ -พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

        - บพท. ประกาศรับข้อเสนอ -มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่