แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปรัชญา
           มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์
           มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
 
พันธกิจ
           1. พัฒนาระบบการบริหารวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

           2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

           3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์
          การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์
          ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์
          1. พัฒนาระบบบริหารวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

          2. ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

          3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัยนำไปใช้ขยายผลเชิงพาณิชย์ แก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้