เครือข่ายด้านการวิจัย

การสร้างเครือข่ายการวิจัย SDU Research Club


         สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางวิชาการ โดยการนำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 มากำหนดโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัยบนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศบนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และสร้างนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยการต่อยอดองค์ความรู้จากการวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้เพิ่มอีก 3 สาขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมเป็น 7 อัตลักษณ์ แบ่งเป็น อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ การจัดการการเกษตร การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและ
การชะลอวัย

        ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนามีความประสงค์ผลักดันการผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 7 ด้าน ประกอบกับต้องการยกระดับนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัยให้มีลักษณะบูรณาการศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้น โดยการรวมเครือข่ายวิจัย Researcher Club และ SDU Research Consortium เข้าด้วยกันเป็นชื่อเครือข่ายใหม่ว่า “SDU Research Club” เพื่อเป็นเวทีการรวมตัวกันของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามศาสตร์ข้ามสาขาร่วมกัน และสร้างนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้


SDU Research Club จำแนกความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

ลำดับSDU Research Clubหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.อาหารโรงเรียนการเรือนคณะวิทยาการจัดการโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
2.การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.อุตสาหกรรมบริการโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการคณะพยาบาลศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.การพยาบาลและสุขภาวะคณะพยาบาลศาสตร์โรงเรียนการเรือนคณะครุศาสตร์
5.การจัดการการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
6.การจัดการชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนกฎหมายและการเมืองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะพยาบาลศาสตร์
7.นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการคณะวิทยาการจัดการ

image
image
image
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย SDU Research Club

คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย (ทูตวิจัย)
             สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้นคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย (ทูตวิจัย) เพื่อให้เกิดผู้ประสานงานด้านข้อมูลการวิจัยของแต่ละคณะฯ และหน่วยงาน มีหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลการวิจัยของคณะฯ/หน่วยงาน นำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะ/หน่วยงานเพื่อการพัฒนา ปรุงปรุงการบริหารจัดการงานวิจัย รวมทั้งนำผลการวิจัยที่ได้ในแต่ละหน่วยงานไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ อีกทั้งการประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย (ทูตวิจัย) ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักวิจัยและคณาจารย์ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ข้อเสนอโครงการที่ยื่นเสนอขอ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
image
image
image
image
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย (ทูตวิจัย)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้