การพัฒนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย 
         
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และอาเซียน โดยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดพันธกิจข้อที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

          ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดทำวารสารในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3 วารสาร ได้แก่ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Journal of Multidisciplinary in Social Sciences และ Asean Journal of Education ทั้ง 3 วารสารดำเนินการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ ScholarOne ซึ่งเป็นระบบ Online Submission โดยสามารถยื่นต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ มีกระบวนการ Peer Review ของผู้ทรงคุณวุฒิ มีการตั้งค่าอีเมลและโปรแกรมเตือนอัตโนมัติ ผู้เขียนสามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองบรรณาธิการได้ในทุกขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุกบทความจะถูกบันทึกลงระบบทั้งหมด จึงง่ายต่อการสืบค้น ระบบดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาบทความ นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดบทความที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้อีกด้วย

  
  

1. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science         วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 จนถึงปี 2560 เป็นระยะเวลา 10 ปี ต่อมาในปี 2561 ได้เปลี่ยนชื่อวารสาร คือ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในกลุ่มสาขาอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2629-9992) และวารสารออนไลน์ (ISSN:  2630-0311) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI)
 
 
2. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
 
 


       วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 จนถึงปี 2561 เป็นระยะเวลา 14 ปี ต่อมาในปี 2562 ได้เปลี่ยนชื่อวารสาร คือ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences  กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ (invited Article) นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) รับบทความประเภทการใช้องค์ความรู้หลายศาสตร์หรือสาขาวิชามาผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2672-9806) และวารสารออนไลน์ (ISSN:  2673-0235) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI)
 
 
3. Asean Journal of Education
 
         วารสาร Asean Journal of Education ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 จนถึงปี 2562 เป็นระยะเวลา 4 ปี กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ (invited Article) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) ในกลุ่มสาขาการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2673-0766) และวารสารออนไลน์ (ISSN:  2465-437X) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) 
 
 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้