ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

       ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นทุนวิจัยที่นำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการให้ทุน

(1)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนดำเนินการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยการนำเอาองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

(2)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนดำเนินการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่พบในชุมชนและสังคมด้วยกระบวนการวิจัย

(3)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนดำเนินการวิจัยพัฒนาผู้เรียนโดยการนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน มีดังนี้

(1)   การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ

(2)   การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

(3)   การวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัย

(4)   การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เกิดจากการนำองค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการวิจัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้สอน

ผู้เสนอขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1)   เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(2)   ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ

(3)   มีรายชื่อเป็นผู้สอนในรายวิชาที่เปิดทำการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่จะดำเนินการขอรับสนับสนุนทุน


เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิชาการ


          ที่เกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่จะดำเนินการขอรับการสนับสนุนทุนผ่านการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิผ่านช่องทางคลินิกวิจัย จำนวน 2 ครั้ง

 
เงื่อนไขการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1)   อาจารย์สามารถขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยได้ ครั้งละ 1 ทุนต่อปีการศึกษา

(2)   อาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติ


งบประมาณที่สนับสนุนและการเบิกจ่ายทุนให้ดำเนินการ ดังนี้


(1)   งบประมาณ ทุนละ 25,000 บาท

(2)   การเบิกจ่ายเงินทุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559

ระยะเวลาการยื่นขอรับทุน

          ให้ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563  ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563

          การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ขอรับทุนที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยดำเนินการและยื่นเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอโครงการ ดังนี้

(1)   จัดทำบันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ e-office เรียนถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพิมพ์เอกสารบันทึกข้อความ จำนวน 1 ฉบับ

(2)   จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ และ CD ไฟล์แนบข้อเนอโครงการวิจัย สกุลไฟล์ pdf และ doc จำนวน 1 แผ่น

ในกรณีผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยได้ ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญารับเงินทุน อุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย

         

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559
   ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. 2559
   ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พ.ศ. 2563
   ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัย
   แบบเสนอโครงการวิจัย_จัดกิจกรรมในชั้นเรียน
   แบบเสนอโครงการวิจัย_จัดกิจกรรมในชุมชน
   แบบเสนอโครงการวิจัย_องค์ความรู้การวิจัยถ่ายทอดสู่ผู้เรียน
   แบบฟอร์มบทความวิชาการ
   คู่มือการใช้งานระบบจัดการงานวิจัย R-System plus
     เข้าระบบ R-System plus : http://rsystem.dusit.ac.th/
   ปฏิทินการดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 


หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

การเบิกจ่ายตัวอย่างแบบฟอร์มหมายเหตุ
 1) การเบิกจ่ายงวดที่ 11. บันทึกข้อความ
*กรณีเกินระยะเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
2. ใบสำคัญรับเงิน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
5. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
6. หนังสือขออนุมัติการเบิกจ่าย
 2) การเบิกจ่ายงวดที่ 21. บันทึกข้อความ
2. ใบสำคัญรับเงิน
3. ใบสำคัญรับเงินบทความวิชาการ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
6. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
7. CD-ROM ไฟล์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งรูปแบบWord และ PDF จำนวน 2 แผ่น
8. บทความวิชาการ
9. หลักฐานการเผยแพร่
10. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
11. การขยายเวลาการดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 1*
   การขยายเวลาการดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 2*
12. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
13. หนังสือขออนุมัติการเบิกจ่าย
 3) อื่น ๆ

1.  แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงชื่อโครงการวิจัย

 

2. ตัวอย่างบันทึกขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย

3. ตัวอย่างบันทึกขอเปลี่ยนแปลงคณะผู้วิจัย

4. แนบท้ายสัญญาการขอขยายระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

กิจกรรม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้