ทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เกิดความเข้มแข็งในสาขาอัตลักษณ์ พัฒนาหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานหารายได้ของมหาวิทยาลัยและพัฒนางานประจำของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานวิจัยดังกล่าวภายใต้ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย” โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนดังต่อไปนี้
 
วัตถุประสงค์ของการให้ทุน

1.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ในสาขาอัตลักษณ์ พัฒนาหน่วยงานอิสระ และพัฒนางานประจำของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือวางแผนพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะด้านการวิจัยภายใต้การดูแลของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
 
ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

1. โครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็งในสาขาอัตลักษณ์ ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ
2. โครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนาหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานหารายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป สำนักกิจการพิเศษและสวนดุสิตโพล
3. โครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนางานประจำของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (R2R)

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ

การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน

          การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย ผู้พิจารณาจะเป็นคณะกรรมการบริหารการวิจัย

เงื่อนไขการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย

1. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถขอรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยได้ ครั้งละ 1 ทุนต่อปี
2. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่สนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินทุน

1. งบประมาณ ทุนละ 25,000 บาท
2. การเบิกจ่ายเงินทุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ     การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559
  ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัย
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  หนังสือแสดงความต้องการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คู่มือการใช้งานระบบจัดการงานวิจัย R-System plus
   เข้าระบบ R-System plus : http://rsystem.dusit.ac.th/
 ประกาศรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย   

  ปฏิทินการดำเนินงาน ทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

 
  ขั้นตอนการเบิกเงินทุนพัมนามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (งบประมาณทุนสถาบันวิจัย)


หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

การเบิกจ่ายตัวอย่างแบบฟอร์มหมายเหตุ
 1) การเบิกจ่ายงวดที่ 11. บันทึกข้อความ
*กรณีเกินระยะเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
4. ใบสำคัญรับเงิน
5. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

6. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (สวพ.)
   หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (กองคลัง)

7. เอกสารรายงานการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย (กรอกรายละเอียดสัญญา และแนบไฟล์สัญญาฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ R-System Plus)

8. เอกสารลงข้อมูลโปรไฟล์ Google Scholar

 2) การเบิกจ่ายงวดที่ 2

1. บันทึกข้อความ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (สวพ.)
   หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (กองคลัง)
4. ใบสำคัญรับเงิน
5. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
6. ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม
7. การขยายเวลาการดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 1*
   การขยายเวลาการดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 2*
3) การเบิกจ่ายงวดที่ 31. บันทึกข้อความ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (สวพ.)
   หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (กองคลัง)
4. ใบสำคัญรับเงิน
5. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
6. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม
7. เอกสารรายงานการนำส่งไฟล์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ R-System Plus (Print screen การนำไฟล์เข้าระบบ)
8. เอกสารสรุปการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (RE)
9. หลักฐานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามที่ระบุในสัญญารับทุนวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 4) อื่น ๆ 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้