ทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

       ทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือวางแผนพัฒนาการดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการให้ทุน
        (1)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
        (2)  เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือวางแผนพัฒนาการ ดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน มีดังนี้
        (1)  เป็นโครงการวิจัยที่ดําเนินการวิจัยต่อยอดจากโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        (2)  เป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการละออพลัสและโครงการ October camp ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
        (3)  เป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาโรงงานแปรรูปอาหาร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
        (4)  เป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สําหรับผู้ประกอบการอาหารฮาลาล
        (5)  เป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้หน่วยหารายได้พิเศษ เช่น สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส โรงสีข้าวสวนดุสิต เป็นต้น
        (6)  เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมและรวมทั้งต่อยอดแนวทางการดําเนินงานด้าน Co-working Space ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้ง 13 แห่ง
        (7)  เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย

ผู้เสนอขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
        (1)  เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        (2)  ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ

การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอ
       โครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ โดยผู้พิจารณาจะเป็นผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบหลักในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของผู้พิจารณาเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะ อุทธรณ์มิได้

เงื่อนไขการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ดําเนินการ ดังนี้       
        (1)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถขอรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยได้ ครั้งละ 1 ทุนต่อปี
        (2)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ต้องดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติ

 งบประมาณที่สนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินทุน ให้ดําเนินการ ดังนี้
        (1)  งบประมาณ ทุนละไม่เกิน 25,000 บาท
        (2)  การเบิกจ่ายเงินทุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559
 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559
   ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัย
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  หนังสือแสดงความต้องการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561
  ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561
  คู่มือการใช้งานระบบจัดการงานวิจัย R-System plus
  ปฏิทินการดำเนินงาน  ทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  ขั้นตอนการเบิกเงินทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(งบประมาณทุนสถาบันวิจัย)

 


หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

การเบิกจ่ายตัวอย่างแบบฟอร์ม
1) การเบิกจ่ายงวดที่ 11. บันทึกข้อความ

2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (ทุนสวพ.), หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (กองคลัง)

3. ใบสำคัญรับเงิน
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
5. เอกสารรายงานการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหาวิทยาลัย (กรอกรายละเอียดสัญญา และแนบไฟล์สัญญาฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ R-System Plus)
2) การเบิกจ่ายงวดที่ 21. บันทึกข้อความ
2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (ทุนสวพ.) , หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (กองคลัง)
3. ใบสำคัญรับเงิน
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
5. ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม
3) ก่อนการเบิกจ่ายงวดที่ 3  1. บันทึกข้อความ
2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 เล่ม
3. ผลการตรวจสอบ Turn it in และอักขราวิสุทธิ์
4) การเบิกจ่ายงวดที่ 31. บันทึกข้อความ
2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (ทุนสวพ.) , หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (กองคลัง)
3. ใบสำคัญรับเงิน
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
5. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม
6. เอกสารรายงานการนำส่งไฟล์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ R-System Plus (Print screen การนำไฟล์เข้าระบบ)
7. เอกสารสรุปการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (RE)
8. หลักฐานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามที่ระบุ (เอกสารแนบหมายเลข 3)
5) การนำส่งดอกเบี้ย   ใบนำส่งดอกเบี้ย

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้