ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563

       การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยให้มี ความรู้ เข้าใจ ได้รับการฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการดําเนินการวิจัยให้มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนํา และดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโจทย์ หรือประเด็นปัญหาตามอัตลักษณ์ หรือสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่การทําวิจัยในระดับประเทศในอนาคต

       2. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพด้านการวิจัย โดยการทํางานวิจัยภายใต้การแนะนําของนักวิจัยพี่เลี้ยงในสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติในการขอทุน


      (1) เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      (2) ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน ไม่นับรวมงานวิจัยที่ใช้จบการศึกษา หรือจบในหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ในระดับประกาศนียบัตรเป็นต้นไป

      (3) มีนักวิจัยอาวุโสที่เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนํา


เงื่อนไขการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย

      (1) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถขอรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยได้ ครั้งละ 1 ทุน

      (2) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ต้องดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559
   ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. 2559
   ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563 
   ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัย
   แบบเสนอโครงการวิจัย
   แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (สำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
   ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561
   ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561
   คู่มือการใช้งานระบบจัดการงานวิจัย R-System plus
     เข้าระบบ R-System plus : http://rsystem.dusit.ac.th/
   ปฏิทินการดำเนินงาน  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 


หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

การเบิกจ่ายตัวอย่างแบบฟอร์มหมายเหตุ
1) การเบิกจ่ายงวดที่ 11. บันทึกข้อความ
*กรณีเกินระยะเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา


**เฉพาะงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการที่ขอขยายเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่
 
***สำเนาหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง
ครั้งที่ 2 จำนวน 10,000 บาท หลังจากการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 แล้วเสร็จหัวหน้าโครงการ นำใบสำคัญรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. 02)
3. ใบสำคัญรับเงิน
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
2) การเบิกจ่ายงวดที่ 21. บันทึกข้อความ
2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. 02)
3. ใบสำคัญรับเงิน
4. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 (สำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
5. การขยายเวลาการดำเนินการวิจัย*
6. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
3) ก่อนการเบิกจ่ายงวดที่ 31. บันทึกข้อความ
2. แบบประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. สรุปผลการอ่านประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. การขอขยายเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่**
4) การเบิกจ่ายงวดที่ 31. บันทึกข้อความ
2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. 02)
3. ใบสำคัญรับเงิน
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
5. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยงครั้งที่ 2
สำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่***