เอกสาร สำหรับการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

   แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

   แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
   ตารางรายงานความก้าวหน้า

  

   แบบฟอร์มรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์

    หนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
    แบบเสนอโครงการกิจกรรมจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
    แบบรายงานจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
   ตัวอย่างหนังสือนำส่งงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับส่งให้หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์)
   เอกสารชี้แจงการระบุหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

  

   แบบฟอร์มด้านการวิจัย

   แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงชื่อโครงการเเละคณะผู้จัดทำ
   แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงการนำไปใช้ประโยชน์
   แนบท้ายสัญญารับทุนการขยายระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่
   ตัวอย่างบันทึกขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย
   ตัวอย่างบันทึกขอเปลี่ยนแปลงคณะผู้วิจัย
   แนบท้ายสัญญาหนังสือขยายเวลาการทำวิจัย
   แนบท้ายสัญญา หนังสือเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย/ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย/สัดส่วนงานวิจัย/การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

         แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงชื่อโครงการเเละคณะผู้จัดทำ
   
     
         แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงการนำไปใช้ประโยชน์
    
 
   ใบปะหน้า งบประมาณเเผ่นดิน ปี 62 
   แบบฟอร์มสรุปรายงานการเงิน
   แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
   แบบสรุปปิดโครงการวิจัย 

   

   ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

    ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ฐานช้อมูลผู้ทรงผู้ทรงคุณวุฒิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

   แบบฟอร์มงานวิจัยอื่น ๆ 

   หนังสือมอบอำนาจ
   แบบฟอร์มการขอ ISBN
   แบบฟอร์มงบประมาณการวิจัย
   ใบสำคัญรับเงิน
   แบบสรุปภูมิหลังผู้วิจัย (แบบ ส.1)

 

 

Powered by MakeWebEasy.com