แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

เอกสาร สำหรับการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

 

   แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

   แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
   ตารางรายงานความก้าวหน้า

  

   แบบฟอร์มรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์

    หนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
    แบบเสนอโครงการกิจกรรมจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
    แบบรายงานจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
   ตัวอย่างหนังสือนำส่งงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับส่งให้หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์)
   เอกสารชี้แจงการระบุหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
   หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนา และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

  

   แบบฟอร์มด้านการวิจัย

   แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงชื่อโครงการเเละคณะผู้จัดทำ
   แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงการนำไปใช้ประโยชน์
   แบบขยายระยะเวลาการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
   ตัวอย่างบันทึกขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย
   ตัวอย่างบันทึกขอเปลี่ยนแปลงคณะผู้วิจัย
   แนบท้ายสัญญาหนังสือขยายเวลาการทำวิจัย
   แนบท้ายสัญญา หนังสือเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย/ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย/สัดส่วนงานวิจัย/การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

         แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงชื่อโครงการเเละคณะผู้จัดทำ
   
     
         แนบท้ายสัญญาหนังสือเปลี่ยนเเปลงการนำไปใช้ประโยชน์
    
 
    ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนสกสว. (FF)
    แบบฟอร์มสรุปรายงานการเงิน
    แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
   แบบสรุปปิดโครงการวิจัย 

   

   ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

    ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ฐานข้อมูลผู้ทรงผู้ทรงคุณวุฒิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

   แบบฟอร์มงานวิจัยอื่น ๆ 

   หนังสือมอบอำนาจ
   แบบฟอร์มการขอ ISBN
   แบบฟอร์มงบประมาณการวิจัย
   ใบสำคัญรับเงิน
   แบบสรุปภูมิหลังผู้วิจัย (แบบ ส.1)
   แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้