จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์
          ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรม.doc
          ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรม.pdf
5. human_1_บันทึกข้อความ
6. human_2_แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. human_3_เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
8. human_3_ตัวอย่างเอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
9. human_4_เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 13-17 ปี
10. human_5_เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
11. human_6_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
12. human_7_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองอายุ 13-17 ปี
13. human_8_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับผู้ปกครองและเด็กอายุ 7-12 ปี
14. human_9_เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยสำหรับการวิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม
15. human_10_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับผู้ปกครองที่มีผู้อยู่ในปกครองอายุ ต่ำกว่า 7 ปี