แบบฟอร์มด้านการเงิน (กองทุนวิจัยฯ)


          - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560

          - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

          - แบบเสนอขอเบิกเงิน-เงินทุนสวพ.

          - แบบเสนอพิจารณาโครงการ-เงินทุนสวพ.

          - ใบสำคัญรับเงิน

          - ใบรับรองแทนใบเสร็จ

          - กค.02 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย     

          - กค.08 ใบตรวจรับ

          - กค.09 ใบเบิกวัสดุ

          - กค.10 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย

          - ชุดรายงานการเดินทาง

          - แบบฟอร์มยืม-คืนเงิน

          - หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ

          - ใบเสนอราคา

          แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา