ประชาสัมพันธ์ ทุนเชิงกลยุทธ์ (SF)

ทุนเชิงกลยุทธ์ (SF)

          ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเรียนเชิญท่านยื่นข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพีรดา พงษ์ทอง นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง และนางสาวธนาภา งิ้วทอง โทร 02-244-5280-4

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

        - แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563

        - บพข.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship 2563

        - สวรส.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship 2563

        - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship 63 (Full Proposal) (.docx)

        - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship 63 (Full Proposal) (.pdf)

        - วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship 2563

        - บพค.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship 2563

        - บพท. ประกาศรับข้อเสนอ -ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        - บพท. ประกาศรับข้อเสนอ -พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

        - บพท. ประกาศรับข้อเสนอ -มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
 งบประมาณแผ่นดิน  เป็นงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร  โดยจะสนับสนุนทุนงบประมาณแผ่นดินด้าน ววน. จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ทั้ง 7 หน่วยงาน คือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) , สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) , หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) , หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้หารือถึงแนวทางการทำงานออกแบบการสนับสนุนงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดรับกับ “นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570” อันประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม จำแนกเป็นแต่ละ Objective และ Key Result

 

 

 ขั้นตอนการขอสนับสนุนทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Download)

 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562 (23.59 น.) ผ่านระบบ NRMS
 
           แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมำณ 2563 (Download)
           Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download)
           Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download)
           Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download)
           Flagship PMU B – Frontier-Research-Seed-Fund (Download)
           Flagship PMU C – BCG in Action (Download)
           Flagship PMU สวรส – BCG in Action (Genomic Medicine) (Download)
           Flagship PMU วช (Download)
           ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine (Download) 
           แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal for Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ( PDF ) / ( Docx )
 
 
กระบวนการจัดสรรทุนสนับสนุนงาน ววน. เชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ปี 2564
 
 
           ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579  (Download)
           ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ) (Download)
           นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (Download)
           นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน พ.ศ. 2563-2565 (Platform/Program/Objective/Key result) (Download)
           แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 (PPT) (Download)
           คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Download)
           กรอบวิจัย ววน. ของ บพท. (PMU A) (Download)
           กรอบวิจัย ววน. ของ บพค. (PMU ฺB) (Download)
           กรอบวิจัย ววน. ของ บพข. (PMU C) (Download)
           กรอบวิจัย ววน. ของ สวรส (Download)
           กรอบวิจัย ววน. ของ วช. (Download)
           กรอบวิจัย ววน. ของ สวก. (Download)
           กรอบวิจัย ววน. ของ NIA (Download)
           แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 2564 (pdf) / (docx)

 
 

“พีเอ็มยู” (PMU มาจากคำว่า Program Management Unit) เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. โดยหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู : หน่วยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด้วย
           
               1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
               2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
               3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
               4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

               นอกจากนี้ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย

               5) PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
               6) PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
               7) PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

      โดยทั้ง 7 PMU จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย และการติดตามและประเมินผลงานวิจัย ซึ่งได้จัดแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบในแต่ละโปรแกรม ดังนี้
 
 
การเสนอของบประมาณ ววน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

               การ Re-submit Proposal (สำหรับชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย (เดิม) ที่ได้รับพิจารณาระดับ 4-5 ดาว)
               การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) ของยุทธศาสตร์และแผน อววน. ของประเทศ
   
      **ทั้งนี้การเสนอของบประมาณ ววน. ในลักษณะแผนงานสำคัญ (Flagship) อาจจะมีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบางหัวข้อ อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการเตรียมการจาก PMU ซึ่งจะนำเรียนแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป**
 แผนงานสำคัญ (Flagship)


          1. Industrial post doc (โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรยุทธศาสตร์)
         2. AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน)
         3. Genomics (โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย)
         4. Quantum Research (แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม)
         5. Space Consortium (โครงการการร่วมพัฒนาดาวเทียมเพื่อการวิจัยอวกาศแห่งชาติ)
         6. Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย)
         7. Social and humanity Frontier Research (แผนการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์)
         8. Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ)
         9. PM2.5
         10. Smart Farming
         11. การบริหารจัดการน้ำ (การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางด้านน้ำ (Water security))
         12. Thailand Aging Society (แผนงานสังคมไทยบริบทสังคมสูงวัย)
         13. Open Society Social Change (โครงการชุดวิจัยนโยบายสันติประชาธรรมเพื่อการสร้างสังคมเปิด)
         14. ความปลอดภัยทางถนน (แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน)
         15. Tech Localization (การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์)
         16. PPP-RDI (แผนการดำเนินงานโครงการ Public-Private Partnership for RDI ประจำปีงบประมาณ 2563)
         17. อุทยานวิทยาศาสตร์ (โครงการการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
         18. BCG in Action (แผนงาน BCG in Action ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
         19. Social Innovation (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน)
         20. ชุมชนนวัตกรรม
         21. อาสาประชารัฐ
         22. University for Inclusive Growth program: UNG (กลุ่ม มทร. ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่)
         23. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (แผนงานพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา Education Sandbox)
         24. Future Lab (โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
         25. Deep-Science Technological Innovation Platform (แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม)
         26. Global Partnership Fund
         27. ฐานข้อมูลวิจัย (บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ฯลฯ)

หน่วยงานด้านนโยบายทุนวิจัยและนวัตกรรม

image
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ตั้ง : 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2333 3700
โทรสาร : 0 2333 3833
อีเมล : webmaster@most.go.th
image
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ที่ตั้ง : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : info@nxpo.or.th
image
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ที่ตั้ง : ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2278 8200
โทรสาร : 0 2298 0476
อีเมล : callcenter@trf.or.th, webmaster@trf.or.th

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม

image
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่ตั้ง : 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 406,407,409,410,412
อีเมล : nriis@nrct.go.th
image
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2017 5555
โทรสาร : 0 2017 5566
อีเมล : info@nia.or.th
image
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ที่ตั้ง : 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 7435
โทรสาร : 0 2579 7235
อีเมล : support@arda.or.th
image
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2832 9200
โทรสาร : 0 2832 9201
อีเมล :
image
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และ
ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ที่ตั้ง : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : info@nxpo.or.th
image
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : info@nxpo.or.th
image
หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ตั้ง : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : info@nxpo.or.th
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้