งบประมาณแผ่นดิน


Technology Readiness Levels (TRL) : ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม

 
 
Technology Readiness Levels (TRL) 
 
                TRL คือ การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบทการใช้งาน เป็นเครื่องมือบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรมที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักเทคโนโลยีกับผู้ที่จะนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ลูกค้า


Technology Readiness Levels (TRL)  แบ่งออกเป็น 9 ระดับ คือ

                  Level 1 : Basic principles observed and reported

                  Level 2 : Concept and/or application formulated

                  Level 3 : Concept demonstrated analytically or experimentally

                  Level 4 : Key elements demonstrated in laboratory environments

                  Level 5 : Key elements demonstrated in relevant environments

                  Level 6 : Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments

                  Level 7 : Final development version of the deliverable demonstrated in operational

                  Level 8 : Actual deliverable qualified through test and demonstration

                  Level 9 : Operational use of deliverable

       
              สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Download
 
 
 
 

Societal Readiness Level (SRL) : ระดับความพร้อมทางสังคมที่มีในปัจจุบัน 

 Societal Readiness Level (SRL) 

            คือ ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ การแก้ปัญหา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งด้านสังคม เป็นเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม รายละเอียดดังนี้


Societal Readiness Level (SRL) แบ่งเป็น 9 ระดับ ได้แก่


                 SRL 1 : Identifying problem and identifying societal readiness

                 SRL 2 : Formulation of problem, proposed solution (s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project

                 SRL 3 : Initial testing of proposed solution (s) together with relevant stakeholders

                 SRL 4 : Problem validated through pilot testing n relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness

                 SRL 5 : Proposed solution (s) validated, now by relevant stakeholders in the area

                 SRL 6 : Solution (s) demonstrated in relevant environment and in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact

                 SRL 7 : Refinement of project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders

                 SRL 8 : Proposed solution (s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified

                 SRL 9 : Actual project solution (s) proven n relevant environment

 
                 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Download