พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำสั่ง

คณะกรรมการบริหารการวิจัย
 
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย
 
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
 
SDU Research Club
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจรูปแบบรายงานวิจัย
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   สาขาวิทยาศาสตร์
 
   สาขาสังคมศาสตร์