การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

1.  กระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2.  มสด.กต.1 บันทึกขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3.  มสด.กต.2 แบบฟอร์มการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสารและหลักฐาน

4.  มสด.กต.3 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์       

5.  มสด.กต.4 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์         

6.  มสด.กต.5 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

7.  มสด.กต.6 หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

8.  มสด.กต.7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน