ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

60 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                                                    ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

                                                      เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

                                                                   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยบนฐานของ
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร หรือนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เกิดความก้าวหน้า สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 

วัตถุประสงค์ของการให้ทุน

        (๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย บนฐานของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ

        (๒) เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือวางแผนพัฒนาการ ดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน มีดังนี้

โครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย บนฐานของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ

 
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

          ๑. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
          ๒. ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ


การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอ

          โครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ โดยผู้พิจารณาจะเป็นผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบหลักในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของผู้พิจารณาเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะ อุทธรณ์มิได้
 

เงื่อนไขการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย

        (๑)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถขอรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยได้ ครั้งละ ๑ ทุนต่อปี

        (๒)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ต้องดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติ


งบประมาณที่สนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินทุน ให้ดําเนินการ ดังนี้
        (๑)  งบประมาณ ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท
        (๒)  การเบิกจ่ายเงินทุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙

 
กำหนดการรับทุนที่เสนอขอโครงการวิจัย

ทั้งนี้อาจารย์ และนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการและยื่นเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอโครงการ ดังนี้

(๑)  จัดทำบันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ e-office เรียนถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพิมพ์เอกสารบันทึกข้อความ จำนวน ๑ ฉบับ

(๒)  จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒ ฉบับ และ ส่งไฟล์แนบข้อเสนอโครงการวิจัย สกุลไฟล์ .pdf และ .doc มายัง e mail : noi_4415008@hotmail.com


เอกสารดาวน์โหลด

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

 แผนปฏิทินการดำเนินงานโครงการวิจัยทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕