ช่องทางการให้บริการออนไลน์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2564

43 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ช่องทางการให้บริการออนไลน์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2564

  ช่องทางการให้บริการออนไลน์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2564
 
คำชี้แจง ในการเข้าร่วมกลุ่ม sdu researcher เพื่อรับข่าวสารด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รวมถึงการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้สมาชิกในกลุ่มใช้ชื่อจริงในการสนทนาเท่านั้น กรณีใช้ชื่ออื่นที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ผู้ดูแลกลุ่มขออนุญาตลบท่านออกจากกลุ่ม ขอให้สมาชิกกำหนดประเด็นที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน โดยให้สอบถามในห้องสนทนากลุ่มย่อยเพื่อการให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและครอบคลุมซึ่งแต่ละห้องจะมีผู้ประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดูแล และคอยตอบประเด็นคำถาม ดังนี้

  ห้องทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คุณวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์
  กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2UJz7Uj
  ห้องทุน ววน. คุณณปภร เจี้ยวเห้งคุณพีรดา พงษ์ทอง และคุณธนาภา งิ้วทอง
  กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2AJACuG
  ห้องทุนภายนอก คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
  กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2B8dYfv
  ห้องงานทรัพย์สินทางปัญญา คุณณปภร เจี้ยวเห้ง
  กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2Y7Zfdz
  ห้องทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณชลากร อยู่คเชนทร์
  กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/3hHc4Uw

ช่วงเวลาในการตอบประเด็นคำถาม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. กรณีนอกเวลาดังกล่าว การตอบประเด็นคำถามอาจมีความล่าช้า หรือขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ประสานงานมีในขณะนั้น หน้ากลุ่มสทนาหลัก ขอให้เป็นพื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการวิจัยและนวัตกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามกำหนดการดำเนินงานของแหล่งทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งานกลุ่มสนทนาได้ที่   คุณปภร เจี้ยวเห้ง 089-033-4399

หมายเหตุ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม