เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานวิจัย "สัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน"

216 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานวิจัย "สัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน"

         สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานวิจัย "สัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน"

 

         ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 5 มีนาคม 2564 และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับจริง จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอลงนาม ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ItIGi19-ayvUiHJd5uZSrntAYFybU2CO?usp=sharing