ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

226 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่านระบบ NRIIS http://nriis.nrct.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตามแบบฟอร์มที่ บพข. กำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=7358