เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

174 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

         สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ภายใต้แผนงานวิจัย "การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่" ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ผ่านระบบ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับจริง จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอลงนาม ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11I1Y3Z1aAJ6vgaLxslv3lAJvGugxrSgs?usp=sharing