ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

195 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

         หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564  ประเภท Flagship ใน แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ภายใต้โปรแกรมที่  16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

         1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Network Strengthening Fund: SHA (เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ 1-2)

         2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ Organizational Bridging Fund: S&T (ดังเอกสารแนบที่ 3-4)

         3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA (เอกสารที่เกี่ยวข้องที่  5-6)

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่านหน่วย บพค. ให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ 7) ผ่านระบบ NRIIS http://nriis.nrct.go.th/ ตามระยะเวลาการรับข้อเสนอดังนี้ 

     ประเด็นหลักข้อที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.  สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอเพื่อพิจารณารับรองโครงการระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564


     ประเด็นหลักข้อที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.  สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอเพื่อพิจารณารับรองโครงการระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                  1. ประกาศโจทย์ Network Strengthening Fund SHA 
                  2. ประกาศโจทย์ Network Strengthening Fund S&T
                  3. ประกาศโจทย์ Organizational Bridging Fund SHA
                  4. ประกาศโจทย์ Organizational Bridging Fund S&T 
                  5. ประกาศโจทย์ Partnership Initiative Fund SHA
                  6. ประกาศโจทย์ Partnership Initiative Fund S&T 
                  7. Form Full Proposal-Flagship64 P16-Global Partnership 
                  8. Budget template
                  9. คู่มือการคำนวณงบประมาณ