ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภท Strategic Fund รอบที่ 2

202 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภท Strategic Fund รอบที่ 2

          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภท Strategic Fund รอบที่ 2 ในแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10  ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action ใน 5 แผนงานย่อย (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่านหน่วย บพข. ให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบ NRIIS http://nriis.nrct.go.th/ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                    1. โจทย์ประกาศทุน_PMU_C_64_รอบ2
                    2. PMUC_form proposal_16122020
                    3. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ_บพข.
                    4. เอกสารประกอบ_TRL