เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 กรอบการวิจัย "การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร"

260 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 กรอบการวิจัย "การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร"

             สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 กรอบการวิจัย "การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร" ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ผ่านระบบ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - วันที่ 10 มกราคม 2564 และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับจริง จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอลงนาม ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 เท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Okc8vezoALJDnogRnd1Q-6OTX_oCqMWc?usp=sharing