วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมที่ 9)

690 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full  Proposal) ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมที่  9)

             สำนักงานวิจัยการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้แก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์กับสังคม ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
             1) การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคมในการ ป้องกัน ดูแล
                 และรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลำดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
             2) การวิจัยคิดค้นกระบวนการพัฒนา Biomedical science
             3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรับมือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ของโรคอุบัติ
                 ใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
             4) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
                 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
             5) การศึกษาระบบและกลไกการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดตามสภาพแวดล้อมที่
                 เปลี่ยนแปลงไป


            สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ผ่านหน่วยงาน วช. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ผ่านระบบ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx และศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ http://nriis.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช.จะไม่รับการพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

             1. โปรแกรมที่ 9 ประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม

             2. Full Proposal-โปรแกรมที่ 9