เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

70 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

             สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ และรายได้ของชุมชนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) จำนวน 50 โครงการ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ต่อโครงการ ใน 2 ด้าน ดังต่อไปนี้

             1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรอัจฉริยะ

             2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านสังคมอัจฉริยะ
             

             การขอทุนดังกล่าวต้องได้รับการมอบอำนาจจากอธิการบดีเพื่อส่งข้อเสนอโครงการฯ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

             1. ส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงการส่งข้อเสนอโครงการที่ https://forms.gle/feQn5UKfffo8AJQs9 และส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 ที่นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อสถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจ             
             
             2. อาจารย์/นักวิจัยสมัครสมาชิกเป็น depa member พร้อมจับคู่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (depa provider) และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานตามที่สำนักงานฯ กำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมสแกนเอกสารที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกหน้า มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อสถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารต่อไป

             หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5082-4