ขอเชิญสมัครทุนด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564

104 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญสมัครทุนด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดย สวก. เปิดรับทุน ดังนี้
           
                1. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน

                2. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน


        ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยที่ได้รับทุน สวก. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย หรือ โครงการสิ้นสุดแล้วไม่เกิน 1 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภททุน)