ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562

112 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่  2/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2562 โดยขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย ์ในสังกัดของท่าน แจ้งนักศึกษาเข้าประเมินประ สิทธิภาพการจัดการศึกษาให้ค รบทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงท ะเบียนเรียน

ผ่านทางเว็บไซต์ www.eassessment.dusit.ac.t h ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอ มหาวิทยาลัยต่อไป หากมีข้อสงสัย

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ โทร. 02-244-5280-4

https://www.facebook.com/RDISuandusit/photos/a.329911210355298/3329093877103668/?type=3&theater