ขอเชิญแจ้งความจำนงการส่งข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2562 และปี 2563

90 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญแจ้งความจำนงการส่งข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2562 และปี 2563

       ตามที่ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มีความประสงค์สนับสนุนทุนดำเนินการวิจัย ดังนี้

1. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4) โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ https://btfp.nbtc.go.th/node/1468
 

2. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 https://btfp.nbtc.go.th/node/1461
 

ทั้งนี้ ในการขอทุนดังกล่าวต้องได้รับการมอบอำนาจจากอธิการบดีเพื่อส่งข้อเสนอโครงการฯ  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 

1. ส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงการส่งข้อเสนอโครงการที่ https://forms.gle/FRThwbHqZXqc2fBXA ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

2. ส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ ที่นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อสถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจต่อไป

3. อาจารย์/นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ โดยการลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอได้ที่  http://fpma.nbtc.go.th

       3.1 โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.

       3.2 โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.
 

4. ส่งแบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

       4.1 โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4) ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

       4.2 โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2563

 

เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการส่งไปยัง กทปส. ต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5283-4  หรือ Id line: warin_chom