การใช้งาน Google Scholar Citation Profile

160 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การใช้งาน Google Scholar Citation Profile

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงบนฐานข้อมูล Google Scholar เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ รวมทั้งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัย ในหน่วยงานของท่านดำเนินการสร้างโปรไฟล์บนฐานข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถศึกษาข้อมูลการสร้างโปรไฟล์  การใช้งาน Google Scholar Citation Profile