นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์

482 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์

 

ชื่อ – สกุล

:        นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445049

อีเมล 

:         b.witchaya@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

      ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

:       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี