นางสาณิชาภัส ตั้งบวรพิมล

403 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาณิชาภัส ตั้งบวรพิมล

 

ชื่อ – สกุล

:         นางสาณิชาภัส ตั้งบวรพิมล

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         warin_chom@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

       ศศ.ม ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี

:        ศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย