ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง

259 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง

 

ชื่อ – สกุล

:         ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง

ตำแหน่ง 

:         รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280

อีเมล 

:         jirapornr@hotmail.com



ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

:        ปร.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ปริญญาโท

       ค.ม. (วิจัยการศึกษา)

ปริญญาตรี

:        ค.บ. (วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์)