การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" ครั้งที่ 3 โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

164 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" ครั้งที่ 3 โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้

           ในการนี้สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงใคร่ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เเละผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมตามวันเเละเวลาดังกล่าวข้างต้น

 
กิจกรรมวัน/เดือน/ปี
เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย
และแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ20 มกราคม – 10 กรกฎาคม 2563
แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)20 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject)5 สิงหาคม 2563
เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2563
นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 14 สิงหาคม 2563