การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563

94 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ - เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ฯ ในทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ลักษณะทุน
        1. เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวนไม่เกิน 3 ทุน
        2. เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 30 วัน และผู้รับทุนต้องอยู่ทำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลี ให้ครบ 30 วัน
        3. เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือ เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
        4. เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยชาวเกาหลี (host) ซึ่งเป็นผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเอง

        สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว โดยให้ส่งเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด จำนวน 10 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 9 ชุด โดยเรียงลำดับตามหมายเลข 1-5 เป็นชุด ๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วน) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลรายละเอียดข้อ 1-5 (word และ pdf) จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

        1. แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ลงนามโดยผู้สมัคร
        2. แบบหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น
        3. หนังสือเชิญ (Invitation letter) ให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host)
        4.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย
        5. ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (application form)

        นำส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5280-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

        1. แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ลงนามโดยผู้สมัคร
        2. แบบหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น
        3. หนังสือเชิญ (Invitation letter) ให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host)
        4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย
        5. ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (application form)