เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" และ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2563

เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" และ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2563

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" และ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2563