ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023”

12 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบ