ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

7 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

ด้วยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารนักบริหาร ซึ่งในปัจจุบันวารสารได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 42 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฎหมาย และสังคมวิทยา มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความของวารสารนักบริหาร แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาภายในองค์กรเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ หากสนใจตีพมพ์ฉบับที่ 1 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อีเมล areerat.su@bu.ac.th