เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. รูปแบบการเขียนตำรา/หนังสือ

2. รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
 
3. รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://research.dusit.ac.th/แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
4. ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ         ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถดาวน์โหลด         
   ได้ที่http://www.basd.mua.go.th/Page/Reader_Assessment_All.aspx