ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย


เอกสารผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี2560-2562 เป็นเอกสารที่รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยของทีมคณาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย โดยแบ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกเป็น 4 ด้าน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอาหาร ด้านการพยาบาลและสุขภาวะ และด้านอุตสาหกรรมบริการ

ประมวลผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560 - 2562สำหรับเผยแพร่ให้กับผู้บริหารอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

หนังสือ “อาหารจานเดียวยอดนิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เล่มนี้เกิดจากผลการสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” ต่อความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในหัวข้อเมนูอาหารจานเดียวยอดนิยมที่จำหน่ายผ่านทางโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ประกอบไปด้วยครัว11ครัว12ซุ้มเขียวสตรีทฟู้ด และโครงการอาหารกลางวัน 2 (โฮมเบเกอรี่)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแนะนำหนังสือคู่มือ “เมลอนหอมขจรฟาร์ม by Suan Dusit”
ซึ่งถูกเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงในการทดลองเพาะปลูกเมลอนของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะจาก สวทช. มาใช้ในการทดลองปลูกเมลอน 3 สายพันธุ์ จนได้ผลผลิตที่น่าพอใจ ถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practice: GAP) เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาทางทฤษฎี ขั้นตอนการปฏิบัติ ต่อยอดองค์ความรู้ขยายสู่ชุมชน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจปลูกเมลอนในโรงเรือน เพื่อพัฒนาการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและการผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแนะนำหนังสือ แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับเด็ก “หอมขจรฟาร์ม” by Suan Dusit ซึ่งได้จากการถอดบทเรียนที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและหอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรโดยใช้หอมขจรฟาร์มเป็นฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โครงการละออพลัส โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานมาพิจารณาทบทวนถึงผลที่ได้จากการดำเนินงาน ความสำเร็จหรือสิ่งที่ดำเนินการได้ดี ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรือต่อยอดการดำเนินการ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นรูปเล่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินโครงการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแนะนำเอกสาร “โครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นการรวบรวมการดำเนินงานในพื้นที่ของหอมขจรฟาร์ม จากจุดเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2561 จนถึงปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตลอดจนภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานยกระดับห่วงโซ่การผลิตสินค้าทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนกระทั่งปลายน้ำ ทั้งนี้ “โครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ” ได้กำหนดให้มีการใช้ชื่อแบรนด์ในการดำเนินงานว่า “Homkhajorn” อันมีที่มาจากชื่อของ ดอกขจร ซี่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อบ่งบอกถึงชื่อเสียงและความดีงามในด้านการทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ขจรขจายออกไปทุกทิศทาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแนะนำหนังสือ “การถ่ายทอดองค์ความรู้บนฐานความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติสู่เครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะปลูกเมลอนในจังหวัดสุพรรณบุรี” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเพาะปลูกเมลอนสู่เครือข่ายเกษตรกรในชุมชน ผ่านโครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีจุดกำเนิดจากภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ และการสั่งสมประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริงไปสู่การถ่ายทอดสู่ชุมชนพื้นที่โดยใช้แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ (หอมขจรฟาร์ม) เป็นฐานการเรียนรู้ที่สามารถสร้างผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้อย่างแท้จริง เกร็ดความรู้ที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้