ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย


เอกสารผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี2560-2562 เป็นเอกสารที่รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยของทีมคณาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย โดยแบ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกเป็น 4 ด้าน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอาหาร ด้านการพยาบาลและสุขภาวะ และด้านอุตสาหกรรมบริการ

ประมวลผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560 - 2562สำหรับเผยแพร่ให้กับผู้บริหารอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

หนังสือ “อาหารจานเดียวยอดนิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เล่มนี้เกิดจากผลการสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” ต่อความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในหัวข้อเมนูอาหารจานเดียวยอดนิยมที่จำหน่ายผ่านทางโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ประกอบไปด้วยครัว11ครัว12ซุ้มเขียวสตรีทฟู้ด และโครงการอาหารกลางวัน 2 (โฮมเบเกอรี่)