งานพัฒนาบุคลากร

ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวกับบุคลากร

         คำสั่ง KM
              คณะทำงานการบริหารการจัดการความรู้ ปี 2562           
              คณะทำงานการบริหารการจัดการความรู้ ปี 2561

         คำสั่งประกันคุณภาพ
              คำสั่งประกัน รอบ 12 เดือน ปี 2561
        

ข่าวการพัฒนาบุคลากร (ข่าวการอบรม/สัมมนา)

 

 แบบฟอร์มการประเมินบุคลากร

         แบบฟอร์มการประเมินบคุลากร สายสนับสนุน

                แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินฉบับจริง-พนม+ลูกจ้าง
                ข้อตกลงการประเมิน - พนม+ลูกจ้าง

         แบบฟอร์มการประเมินบคุลากร สายวิชาการ
                แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินฉบับจริง-ข้าราชการ
                แบบข้อตกลงการประเมิน - ข้าราชการ

แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ

              แบบข้อความใช้ในการทำหนังสือขอลา งปม. 2563
              แบบข้อความใช้ในการทำหนังสือขอลาบวช งปม. 2563           
              
แบบข้อความใช้ในการทำหนังสือขอลาไปพิธีฮัจย์ งปม. 2563
              
รูปแบบข้อความใช้ในการยกเลิกวันลา งปม. 2563
              
ใบมอบหมายงาน สวพ.

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร


ระบบ E-Profile 

ระบบ E-Training

ระบบ E-Office

ระบบ E-Funding

 

ระบบ E-Portfolio 

ระบบ i-Regis

ระบบ SDU-Mail

ระบบ DUSIT VPN  

 

ระบบ E-Booking

ระบบ E-Following

ระบบ Self Service

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร