งานพัฒนาบุคลากร

คู่มือ

 1 กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ

 2 กระบวนการบริหารโครงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยพัฒนา

 3 กระบวนการ การตรวจเอกสาร การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา

 4 กระบวนการ การบริหารทุนวิจัยภายนอก

      ส่วนที่หนึ่ง หน้า 1-82

      ส่วนที่สอง หน้า 83-169

 5 การยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

งานสังเคราะห์

 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ

 2 การวิเคราะห์ผลการสอบทาน-ตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ

 3 การสังเคราะห์กระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา

 4 การวิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 5 การวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยให้ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร

ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวกับบุคลากร

         คำสั่ง KM
              คณะทำงานการบริหารการจัดการความรู้ ปี 2562           
              คณะทำงานการบริหารการจัดการความรู้ ปี 2561

         คำสั่งประกันคุณภาพ
              คำสั่งประกัน รอบ 12 เดือน ปี 2561
        

ข่าวการพัฒนาบุคลากร (ข่าวการอบรม/สัมมนา)

 

 แบบฟอร์มการประเมินบุคลากร

         แบบฟอร์มการประเมินบคุลากร สายสนับสนุน

                แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินฉบับจริง-พนม+ลูกจ้าง
                ข้อตกลงการประเมิน - พนม+ลูกจ้าง

         แบบฟอร์มการประเมินบคุลากร สายวิชาการ
                แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินฉบับจริง-ข้าราชการ
                แบบข้อตกลงการประเมิน - ข้าราชการ

แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ

              แบบข้อความใช้ในการทำหนังสือขอลา งปม. 2563
              แบบข้อความใช้ในการทำหนังสือขอลาบวช งปม. 2563           
              
แบบข้อความใช้ในการทำหนังสือขอลาไปพิธีฮัจย์ งปม. 2563
              
รูปแบบข้อความใช้ในการยกเลิกวันลา งปม. 2563
              
ใบมอบหมายงาน สวพ.

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร


ระบบ E-Profile 

ระบบ E-Training

ระบบ E-Office

ระบบ E-Funding

 

ระบบ E-Portfolio 

ระบบ i-Regis

ระบบ SDU-Mail

ระบบ DUSIT VPN  

 

ระบบ E-Booking

ระบบ E-Following

ระบบ Self Service

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้