การประเมินผลการสอนล่วงหน้า

1.  กระบวนการประเมินผลการสอน (ก่อนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

2.  มสด.กต.14 บันทึกขอรับการประเมินผลการสอนก่อนเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

3.  คะแนนที่ได้จากระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา (e-assessment)

    สามารถเข้าระบบได้ที่ http://e-assessment.dusit.ac.th/login.aspx