งานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2555

สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ปีที่ขอทุน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ.ฉัตรชัย บุษบงค์
2549
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก อ.ฐิติยา เนตรวงษ์
2554
การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ผศ.ดร.พูลทรัพย์ นาคนาคา
2553
การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ ผศ.กาญจนา ชาตตระกูล
2553
การศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพการเรียนการสอนของครูปฐมวัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง อ.วาสนา จักร์แก้ว
2555
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผศ.สุทัศน์ จันบัวลา
2555
 
   
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ปีที่ขอทุน
การศึกษาอนุกรมวิธานและตำรับอาหารจากผักพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.ยุธยา อยู่เย็น
2550
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
2551
รูปแบบการทำเกษตรประณีตของปราญช์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.ธวัชชัย เพ็งพินิจ
2552
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้ปกครองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุขของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี รศ.ดร.อรวรรณ ชมชัยยา
2553
พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผศ.ดร. ปริศนา มัชฌิมา
2555
การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานรายวิชาการบูรณาการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อ.ฐิติยา เนตรวงษ์
2555
ตัวแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร อ.นคเรศ ณ พัทลุง
2554
 
สาขาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชีฯ
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ปีที่ขอทุน
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร อ.นิตยา ทวีชีพ
2554
การสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รศ.ดร.พยอม วงศ์สารศรี
2553
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในประเทศไทย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
2553
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พื้นที่ชุ่มน้ำ จ.สุพรรณบุรี อ.จามรี กลางคาร
2554
การพัฒนาการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและหัตถกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.สุรชาติ สินวรณ์
2554
แนวทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย อ.นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
2554
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร-นครสวรรค์ อ.ถิรพร แสงพิรุณ
2554
การบริหารจัดการประเด็นปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพื่อการท่องเที่ยวสีเขียว อย่างยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ประเทศไทย ดร.จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
2554
การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้แผนการวิจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รศ.ดร. พยอม วงศ์สารศรี
2554
บทบาทของสตรีที่เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.เปรมฤทัย แย้มบรรจง
2554
การพัฒนาการทำนาข้าวอินทรีย์ชุมชนตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.ยุธยา อยู่เย็น
2554
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ในตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อ.นวลจันทร์ เครือวาณิชกิจ
2554
การสร้างต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย
2554
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.เอกชัย พุมดวง
2554
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อ.วิชชา ฉิมพลี
2554
รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผศ.ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา
2554
ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกโคเฒ่า ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบพึ่งตนเอง อ.จันทร์แรม เรือนแป้น
2554
การพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านโฮมสเตย์ จังหวัดหนองคาย อ.ธวัชชัย เพ็งพินิจ
2554
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่เค้กกล้วยหอมด้วยเนยสวนดุสิต ดร.กนกกานต์ วีระกุล
2554
แผนกลยุทธ์ของภัตตาคาร/ร้านอาหารในการสร้างตราโดยบูรณาการรายการอาหารท้องถิ่นไทยและการส่งเสริมการตลาด สำหรับนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ผศ.ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา
2554
การพัฒนารายการอาหารท่องถิ่นไทยของภัตตาคาร/ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ดร.เปรมฤทัย แย้มบรรจง
2554
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราโดยการบูรณาการรายการอาหารท้องถิ่นไทยและการส่งเสริมการตลาดของภัตตาคาร/ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ดร.จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
2554
       
   
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย
ปีที่ขอทุน
ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง ผศ.ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา
2554
การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ผศ.ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา
2551
การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องด้วยเทคนิค Fourier Transform – Near Infrared Reflectance Spectroscopy อ.อารีรัตน์ อิ่มศิลป์
2552
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
2553
การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องเขย่าสาร อ.สวิต ฉิมเรือง
2550
การศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวเคมีไปเป็นข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรตาบลวัดพริก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รศ.ดร.อรวรรณ ชมชัยยา
2554
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดชบา ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป
2555
การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน ผศ.สุทัศน์ จันบัวลา
2555
การกําจัดสีในอุตสาหกรรมผลิตกลูโคสไซรัปด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดที่ผลิตจากเถ้าหนักชานอ้อย ดร.ปารินดา สุขสบาย
2554
การแยกเชื้อและศึกษาความสามารถของแบคทีเรียดินในการย่อยสลายพาราควอท ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
2554
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพิลังกาสาพร้อมดื่มเสริมเซริซินจากผงไหมไทย อ.มณชัย เดชสังกรานนท์
2554
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อ.กาญจนา เผือกคง
2554
การศึกษาประสิทธิภาพการขยายขนาดการผลิตเยื่อแผ่นประกอบขั้วไฟฟ้าที่เตรียมด้วยวิธีพิมพ์อิงค์เจ็ตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบแถวลำดับ อ.วิทวัส รัตนถาวร
2554
การศึกษาคุณภาพของเนย และผลิตภัณฑ์จากเนยสวนดุสิต อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
2555
นวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย อ.กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
2554
การตรวจสอบการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคของแมลง สายพันธุ์ที่ผลิตเป็นสูตรสาเร็จและที่เป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่น ซึ่งก่อโรคกับแมลง ในระบบนิเวศเกษตร (ระยะที่ 2) อ.รุ่งเกียรติ แก้วเพชร
2554
   
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ปีที่ขอทุน
การยับยั้งการแสดงออกของยีน usp 14 ด้วยเทคนิค RNAi ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ดร.อุบล ชื่นสำราญ
2554
การลดปัจจัยการผลิตผักปลอดสารพิษสำหรับเกษตรกร ในตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อ.วันปิติ ธรรมศรี
2554